Αποστολή και Όροι Εντολής

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

Ίδρυση της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο

 1. Να συσταθεί αμέσως Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο αποτελούμενη από τρία Μέλη. Η Ελληνικοκυπριακή και η Τουρκοκυπριακή πλευρά θα διορίσουν εκάστη ένα ανθρωπιστικό πρόσωπο στην Επιτροπή. Το Τρίτο Μέλος θα είναι αξιωματούχος επιλεγόμενος από τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού για το σκοπό αυτό και διοριζόμενος με τη συγκατάθεση αμφοτέρων των πλευρών από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
 2. Οι αποφάσεις της Επιτροπής θα λαμβάνονται καθ΄ ομοφωνία στην έκταση που είναι δυνατό. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των Εκπροσώπων των δύο πλευρών, το Τρίτο Μέλος θα συμβουλεύεται αμφοτέρους με επιδίωξη την προσέγγιση των απόψεων τους και την επίτευξη ομοφωνίας.
 3. Έκαστο Μέλος της Επιτροπής δύναται να βοηθείται από δύο το πολύ Βοηθούς ως είναι ανάγκη. Δε θα συμμετάσχουν στις διαβουλεύσεις ή διερευνητική εργασία της Επιτροπής άλλα πρόσωπα. Ουδέν πρόσωπο ευθέως ενδιαφερόμενο για το θέμα των αγνοουμένων δύναται να διοριστεί ως βοηθός. Η Επιτροπή δε θα ζητήσει εξωτερική ειδήμονα βοήθεια
 4. Η Επιτροπή δεν θα έχει Πρόεδρο, αλλά οι συνεδρίες θα διευθύνονται από τα Μέλη για περίοδο διαρκούσα ένα μήνα: πρώτος διευθύνων θα είναι ο αξιωματούχος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, ακολουθούμενος από τον Τουρκοκύπριο Εκπρόσωπο ή τον Ελληνκύπριο Εκπρόσωπο, ως θα αποφασισθεί κατά την πρώτη συνεδρία με κλήρο.
 5. Τα τρία Μέλη της Επιτροπής θα συνέλθουν αμέσως και θα συνεχίσουν σε τακτικά οριζόμενες συνόδους για όσο χρόνο χρειάζεται.
 6. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα συνεργασθούν με την Επιτροπή για να διασφαλίσουν πρόσβαση ανά τη νήσο για τη διερευνητική εργασία της Επιτροπής.
 7. Η Επιτροπή θα επιλαμβάνεται υποθέσεων προσώπων καταγγελλομένων ως εξαφανισθέντων στις διακοινοτικές συγκρούσεις καθώς και στα γεγονότα του Ιουλίου 1974 και μετέπειτα.
 8. Η σειρά της διερευνήσεως των υποθέσεων θα αποφασισθεί από την Επιτροπή, αλλά συμφωνείται ότι η πρώτη υπόθεση προς διερεύνηση θα κατατεθεί από τον Τούρκο Κύπριο Εκπρόσωπο στη Διερευνητική Επιτροπή. Αυτή θα ακολουθηθεί από υπόθεση που θα κατατεθεί από τον Ελληνοκύπριο Εκπρόσωπο. Οι έρευνες θα διεξάγονται εκ περιτροπής στην έκταση που απαιτείται μέχρις ότου να εξετασθούν όλες οι υποθέσεις.
 9. Όλη η διαδικασία και αποτελέσματα των ερευνών της Επιτροπής θα είναι αυστηρώς εμπιστευτικά. Οιαδήποτε παραβίαση του κανόνα αυτού θα ήθελε θέσει το έργο της Επιτροπής σε κίνδυνο.
 10. Η Επιτροπή θα αποφασίζει κατά πόσο θα εκδίδει δημόσιες δηλώσεις ή εκθέσεις.
 11. Η Επιτροπή δε θα επιχειρήσει να αποδώσει ευθύνη για τους θανάτους οιωνδήποτε αγνοουμένων ή να ερευνήσει την αιτία τέτοιων θανάτων.
 12. Ουδεμία εκταφή θα λάβει χώρα υπό την αιγίδα της Επιτροπής. Η Επιτροπή δύναται να διαβιβάσει παρακλήσεις για εκταφή στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.
 13. Η Επιτροπή θα καταβάλει τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες να συντάξει περιεκτικούς καταλόγους αγνοουμένων αμφοτέρων των κοινοτήτων, καθορίζοντας ως εικός κατά πόσον ευρίσκονται στη ζωή ή απέθαναν και σε περίπτωση θανάτου τον χρόνο του θανάτου κατά προσέγγιση.
to top