Δημοσιεύσεις

MacLean, R. and Danziger, N., 2016. Beneath the Carob Trees – The lost lives of Cyprus. 2nd ed. Armida Publications, Galeri Kultur Publishing, Committee on Missing Persons in Cyprus (CMP).

MacLean, R. και Danziger, N., 2016. Κάτω από τις Χαρουπιές – Οι Χαμένες Ζωές της Κύπρου. 2η έκδοση. Εκδόσεις Armida, Galeri Kultur Publishing, Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοουμένους στην Κύπρο (ΔΕΑ)

MacLean, R. and Danziger, N., 2016. Harnıp Ağaçlarının Altında- Kıbrıs’ın Kayıp Hayatları.2. baskı. Galeri Kültür Yayınları. Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK)

Burial Patterns during Times of Armed Conflict in Cyprus in the 1960s and 1970s

Journal of Forensic Sciences Vol 59, Issue 5 p:1184-1190
Maria Mikellide
Remarks

Recovery of Missing Persons in Cyprus: Heavy Equipment Methods and Techniques for Complex Well Excavations

Journal of Forensic Sciences Vol 60, Issue 6 p:1529-1533
Deren Çeker, William D. Stevens
Remarks

Methodology issues of forensic excavations at coastal sites. The Cyprus (Committee on the Missing Persons in Cyprus) experience.

Journal of Greek Archaeology 1 (2016): 1–17
Maria Ktori, Noly Moyssi, Deniz Kahraman, Evren Korkmaz
Methodology issues of forensic excavations at coastal sites. The Cyprus (Committee on the Missing Persons in Cyprus) experience.

Methodology issues of forensic excavations at coastal sites. The Cyprus (Committee on the Missing Persons in Cyprus) experience.

Journal of Greek Archaeology 1: 1–17
Maria Ktori, Noly Moyssi, Deniz Kahraman, Evren Korkmaz

Remarks

Forensic Management of Artifacts in Human Identification The Experience of the Committee on Missing Persons in Cyprus

Journal of Forensic Identification 66.3, 209-231.
Noly Moyssi, Maria Ktori, Uyum Vehit

Remarks

Toplu Mezar/Toplu Gömü Çalişmalarinda Adli Antropolojik Ve Arkeolojik Yöntemlerin Kullanilmasinin Önemi

AÜDTCF, Journal of Anthropology
Sinem Hoşsöz

Remarks

Development and future perspectives of a humanitarian forensic programme: The Committee on Missing Persons in Cyprus example

Egyptian Journal of Forensic Sciences 8, Article number: 25
Maria Ktori, Gülseren Baranhan

Remarks

Bilateral Asymmetry of Nutrient Foramen Position in Forearm Bones: Implications for its Use in Sorting Commingled Remains

Journal of Forensic Sciences
Uyum Vehit, Angi M. Christensen

Remarks

Forensic identification of human remains in Cyprus

Forensic Science and Humanitarian Action: Interacting with the Dead and the Living
Gülbanu K. G. Zorba, Theodora Eleftheriou, İstenc Engin, Sophia Hartsioti, Christiana Zenonos

Remarks, Zorba, G.K., Eleftheriou, T., Engin, İ., Hartsioti, S. and Zenonos, C. (2020). Forensic identification of human remains in Cyprus. In Forensic Science and Humanitarian Action (eds R.C. Parra, S.C. Zapico and D.H. Ubelaker). doi:10.1002/9781119482062.ch39

to top