Φάση 2 – Ανασκαφική

470+

Eco Campaigns

Some description text for this item

Οι ανασκαφές αποτελούν ένα αναπόσπαστο μέρος του έργου της ΔΕΑ από το 2006 και διεξάγονται σε ολόκληρο το νησί από περισσότερους από 50 Κύπριους αρχαιολόγους που εργάζονται σε δικοινοτικές δικανικές ομάδες. Οι αρχαιολόγοι στις εκταφές εφαρμόζουν συνήθεις αρχαιολογικές τεχνικές και μεθοδολογίες, καθώς και νέα τεχνολογικά εργαλεία όπως τεχνικές γεώτρησης με την μέθοδο βαρέλας.

Αφού εντοπιστεί ένα πιθανό σημείο ταφής, οι αρχαιολόγοι αρχίζουν να αναζητούν τυχόν λείψανα ενός ατόμου που δύναται να αγνοείται και, εάν αυτό είναι επιτυχές, ξεκινούν με την εκταφή των λειψάνων.

Με την πάροδο του χρόνου, οι αρχαιολόγοι της ΔΕΑ ανακάλυψαν λείψανα σε διάφορους τύπους ταφών σε μια σειρά διαφόρων γεωλογικών τοπίων, όπως χωράφι, πηγάδι, βουνοπλαγιά και κοίτη ρέματος. Ορισμένα λείψανα ανακτώνται από την επιφάνεια του εδάφους ή από ένα ή περισσότερα στρώματα εδάφους. Κάποια λείψανα ανακτώνται από προϋπάρχουσες δομές, όπως χαντάκι ή πηγάδι.

to top