Νομικές Δηλώσεις

Πνευματικά Δικαιώματα & Όροι Χρήσης

Οι πληροφορίες στις διάφορες σελίδες του ιστότοπου της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο («ΔΕΑ») αναρτώνται από τη ΔΕΑ για γενική ενημέρωση. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται προστατεύονται βάσει της «Σύμβασης της Βέρνης για την Προστασία των Λογοτεχνικών και Καλλιτεχνικών Έργων», βάσει άλλων διεθνών συμβάσεων και βάσει της εθνικής νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων και γειτονικών δικαιωμάτων. Αποσπάσματα πληροφοριών από τον ιστότοπο μπορούν να αναγνωστούν, να αναπαραχθούν ή να μεταφραστούν για σκοπούς έρευνας ή ιδιωτικής μελέτης, αλλά όχι για πώληση ή για χρήση που συνάδει με εμπορικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε χρήση πληροφοριών από τον ιστότοπο πρέπει να συνοδεύεται με αναφορά στη  ΔΕΑ ως την πηγή, παραθέτοντας την ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας (URL) του άρθρου. Η αναπαραγωγή ή μετάφραση εκτεταμένων τμημάτων του ιστότοπου ή οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από εκπαιδευτικούς ή άλλους μη εμπορικούς σκοπούς, απαιτεί ρητώς, γραπτή εξουσιοδότηση εκ’ των προτέρων. Οι αιτήσεις και πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στη ΔΕΑ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@cmp-cyprus.org.

Οι προσδιορισμοί που χρησιμοποιήθηκαν και η παρουσίαση των πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο δεν συνεπάγουν την έκφραση οποιουδήποτε είδους γνώμης εκ μέρους της ΔΕΑ, σχετικά με το νομικό καθεστώς οποιασδήποτε χώρας, επικράτειας, πόλης ή περιοχής ή των αρχών της, ή σχετικά με την οριοθέτηση των συνόρων ή ορίων της.

Η αναφορά συγκεκριμένων εταιρειών ή ορισμένων προϊόντων κατασκευαστών δεν υπονοεί ότι εγκρίνονται ή συνιστώνται από τη ΔΕΑ έναντι άλλων παρόμοιας φύσης εταιρειών ή προϊόντων ή που δεν αναφέρονται.

Η ΔΕΑ δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο είναι πλήρεις και σωστές και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν ως αποτέλεσμα της χρήσης των.

Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας εξυπονοεί ότι συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

(α) Η ΔΕΑ διατηρεί αυτόν τον ιστότοπο (ο «Ιστότοπος») ως ένδειξη καλής θέλησης για όσους επιλέξουν να έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο («Χρήστες»). Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η ΔΕΑ  επιτρέπει στους Χρήστες να επισκέπτονται τον Ιστότοπο και να κατεβάζουν και να αντιγράφουν τις πληροφορίες, τα αρχεία και τα υλικά (συλλογικά, «Περιεχόμενο») από τον Ιστότοπο για προσωπική, μη εμπορική χρήση από τον Χρήστη, χωρίς δικαίωμα μεταπώλησης ή αναδημοσίευσης τους, ή συλλογής και δημιουργίας παράγωγων έργων από αυτά, με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που περιγράφονται παρακάτω, και επιπλέον υπόκεινται σε πιο συγκεκριμένους περιορισμούς που ενδέχεται να ισχύουν για συγκεκριμένο Περιεχόμενο εντός αυτού του Ιστότοπου.

(β) Η ΔΕΑ διαχειρίζεται αυτόν τον ιστότοπο. Όλο το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο της ΔΕΑ υπόκειται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

(γ) Εκτός εάν δηλωθεί διαφορετικά, τα ευρήματα, οι ερμηνείες και τα συμπεράσματα που εκφράζονται στο Περιεχόμενο σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι αυτά των διαφόρων μελών του προσωπικού της ΔΕΑ, ειδικών και συμβούλων της ΔΕΑ που ετοίμασαν το περιεχόμενο και δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις απόψεις της ΔΕΑ.

Αποποίηση Ευθύνης

Το περιεχόμενο που παρατίθεται σε αυτόν τον Ιστότοπο παρέχεται «ως έχει», χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή υπαινισσόμενη, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Η ΔΕΑ συγκεκριμένα δεν παρέχει καμία εγγύηση ή άποψη ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα οποιουδήποτε τέτοιου Περιεχομένου. Η ΔΕΑ δύναται να προσθέτει, αλλάζει, βελτιώνει ή ενημερώνει περιοδικά το Περιεχόμενο αυτού του Ιστότοπου χωρίς προειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση η ΔΕΑ δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, ευθύνη ή δαπάνη που προέκυψε ή επήλθε ισχυριζόμενη ότι προήλθε από τη χρήση αυτού του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν σφάλματος, λάθους, παράλειψης, διακοπής ή καθυστέρησης σχετικά με αυτόν. Η χρήση αυτού του Ιστότοπου γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό για αμέλεια, η ΔΕΑ ή οι συνεργάτες της είναι υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές ή επακόλουθες ζημίες, ακόμη και αν η ΔΕΑ έχει ενημερώσει για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει συγκεκριμένα και συμφωνεί ότι η ΔΕΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε συμπεριφορά οποιουδήποτε Χρήστη.

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συμβουλές, απόψεις και δηλώσεις διαφόρων παρόχων πληροφοριών. Η ΔΕΑ δεν αντιπροσωπεύει ούτε εγγυάται την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιωνδήποτε συμβουλών, απόψεων, δηλώσεων ή άλλων πληροφοριών παρατίθενται από οποιονδήποτε πάροχο πληροφοριών, οποιονδήποτε Χρήστη αυτού του Ιστότοπου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα. Η εξάρτηση σε οποιαδήποτε τέτοια συμβουλή, γνώμη, δήλωση ή άλλες πληροφορίες βαρύνει την αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη. Ούτε η ΔΕΑ ούτε οι συνεργάτες της, ούτε οποιοιδήποτε από τους αντιπροσώπους, υπαλλήλους, πάροχους πληροφοριών ή πάροχους περιεχομένου, δύναται να φέρουν ευθύνη έναντι οποιουδήποτε χρήστη ή οποιουδήποτε άλλου για τυχόν ανακρίβεια, λάθος, παράλειψη, διακοπή, διαγραφή, ελάττωμα, αλλοίωση ή χρήση οποιουδήποτε από του παρόντος περιεχομένου, ή για την χρονική ακρίβεια ή την πληρότητά του, ούτε ευθύνονται για οποιαδήποτε μείωση απόδοσης, ιού υπολογιστή ή αποτυχημένης γραμμής επικοινωνίας, ανεξάρτητα από την αιτία ή για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από αυτό.

Ως όρος χρήσης αυτού του Ιστότοπου, ο Χρήστης συμφωνεί να αποζημιώσει τη ΔΕΑ και τους συνεργάτες της από και ενάντια σε οποιαδήποτε και όλες τις ενέργειες, αξιώσεις, απώλειες, ζημιές, υποχρεώσεις και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων) που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του Ιστότοπου από το Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε αξιώσεων που ισχυρίζονται ότι, εάν ήταν αληθείς, θα συνιστούσαν παραβίαση από τον Χρήστη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Εάν ο Χρήστης δεν είναι ικανοποιημένος με οποιοδήποτε Περιεχόμενο σε αυτόν τον Ιστότοπο ή με οποιονδήποτε από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, η μοναδική και αποκλειστική λύση για το Χρήστη είναι να διακόψει τη χρήση του Ιστότοπου.

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους και αναφορές σε ιστότοπους τρίτων. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΔΕΑ και η ΔΕΑ δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου ή συνδέσμου που περιέχεται σε κάποιο από τους συνδεδεμένους ιστότοπος. Η ΔΕΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο για ευκολία και η συμπερίληψη ενός συνδέσμου ή αναφοράς δεν συνεπάγει την έγκριση του συνδεδεμένου ιστότοπου από τη ΔΕΑ.

Εάν αυτός ο ιστότοπος περιέχει πίνακες ανακοινώσεων, εφαρμογές συνομιλίας (chat room), πρόσβαση σε λίστες αλληλογραφίας ή άλλες διευκολύνσεις μηνυμάτων ή επικοινωνίας (συλλογικά, “Φόρουμ”), ο Χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί τα Φόρουμ μόνο για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων και υλικού που είναι κατάλληλα και σχετίζονται με το συγκεκριμένο φόρουμ. Για παράδειγμα και όχι ως περιορισμός, ο Χρήστης συμφωνεί ότι όταν χρησιμοποιεί ένα Φόρουμ, αυτός ή αυτή δεν θα κάνει κανένα από τα ακόλουθα:

(α) Δυσφήμιση, κακοποίηση, παρενόχληση, παρακολούθηση, απειλή ή παραβίαση με άλλο τρόπο των νομικών δικαιωμάτων (όπως δικαιώματα ιδιωτικότητας και δημοσιότητας) άλλων

(β) Δημοσίευση, ανάρτηση, διανομή ή διάδοση τυχόν δυσφημιστικού, παράνομου, άσεμνου, αισχρού ή παράνομου υλικού ή πληροφοριών ·

(γ) Μεταφόρτωση ή επισύναψη αρχείων που περιέχουν λογισμικό ή άλλο υλικό που προστατεύεται από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ή από δικαιώματα απορρήτου και δημοσιότητας) εκτός εάν ο Χρήστης κατέχει ή ελέγχει τα δικαιώματά του ή έχει λάβει όλες τις συγκαταθέσεις, όπως απαιτείται από το νόμο.

(δ) Ανέβασμα ή επισύναψη αρχείων που περιέχουν ιούς, διεφθαρμένα αρχεία ή οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο λογισμικό ή προγράμματα που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στη λειτουργία του υπολογιστή κάποιου άλλου.

(ε) Διαγραφή τυχόν αναφορών σε συντάκτες, νομικών ειδοποιήσεων ή ιδιόκτητες επωνυμίες ή εμπορικές ονομασίες σε οποιοδήποτε αρχείο που ανεβάζεται.

(στ) Παραποίηση της προέλευσης ή της πηγής λογισμικού ή άλλου υλικού που περιέχεται σε ένα αρχείο που ανεβάζεται.

(ζ) Διαφήμιση ή προσφορά για πώληση οποιωνδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών, ή διεξαγωγή ή προώθηση ερευνών, διαγωνισμών ή αλυσίδων επιστολών ή λήψη αρχείου που δημοσιεύτηκε από άλλο χρήστη ενός Φόρουμ οπου ο Χρήστης γνωρίζει, ή εύλογα πρέπει να γνωρίζει, ότι δεν μπορεί να διανεμηθεί νόμιμα με τέτοιο τρόπο.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι όλα τα Φόρουμ και οι ομάδες συζήτησης αποτελούν δημόσια και όχι προσωπική επικοινωνία. Επιπλέον, ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι οι συζητήσεις, οι δημοσιεύσεις, οι διασκέψεις, τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία και άλλες επικοινωνίες από άλλους Χρήστες δεν επικυρώνονται από τη ΔΕΑ και ότι αυτές οι επικοινωνίες δεν θα θεωρηθούν ότι έχουν αναθεωρηθεί, ελεγχθεί ή εγκριθεί από τη ΔΕΑ. Η ΔΕΑ διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, οποιοδήποτε περιεχόμενο των Φόρουμ που λαμβάνονται από Χρήστες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ανακοινώσεων.

Τα όρια και τα ονόματα που εμφανίζονται και οι ονομασίες που χρησιμοποιούνται στους χάρτες σε αυτόν τον ιστότοπο δεν συνεπάγουν επίσημη έγκριση ή αποδοχή από τη ΔΕΑ.

 

Πολιτική απορρήτου Ιστότοπου της ΔΕΑ

Το απόρρητό σας στο Διαδίκτυο έχει ύψιστη σημασία για τη ΔΕΑ. Αυτή η δήλωση απορρήτου περιγράφει την πολιτική της ΔΕΑ σχετικά με τη συλλογή και την κοινοποίηση των πληροφοριών των επισκεπτών μέσω των ιστότοπων της ΔΕΑ. Ισχύει για όλους τους ιστότοπους με το όνομα cmp-cyprus.org για τους οποίους ενδέχεται να απαιτείται ή όχι σύνδεση. Επισκεπτόμενοι αυτούς τους ιστότοπους της ΔΕΑ, αποδέχεστε τις πρακτικές που περιγράφονται σε αυτήν την πολιτική.

Διατήρηση της Ασυλίας

Τίποτα στο παρόν δεν αποτελεί ή θεωρείται περιορισμός ή αποποίηση από τα προνόμια και τις ασυλίες της ΔΕΑ, τα οποία τυχαίνουν ιδιαίτερης διατήρησης.

Γενικά

Η ΔΕΑ διατηρεί το αποκλειστικό της δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αλλάξει, να περιορίσει ή να διακόψει τη λειτουργία του Ιστότοπου ή με παρόμοιο τρόπο οποιουδήποτε Περιεχομένου. Η ΔΕΑ δεν έχει καμία υποχρέωση να λάβει υπόψη τις ανάγκες οποιουδήποτε Χρήστη σε σχέση με αυτές.

Η ΔΕΑ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια οποιαδήποτε πρόσβαση του χρήστη σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε τμήμα του χωρίς προειδοποίηση.

Καμία αποποίηση από τη ΔΕΑ οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα είναι δεσμευτική, εκτός εάν ορίζεται γραπτώς και υπογράφεται από τον δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό της.

Ευθύνη

Η οικονομική διαχείριση των συνεισφορών που διατίθενται στην Διερευνητική Επιτροπή για τους Αγνοούμενους στην Κύπρο (ΔΕΑ) από διάφορους δωρητές εκτελείται απευθείας από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP) μέσω του Γραφείου Διαχείρισης Έργων που εδρεύει στη Λευκωσία, σε πλήρη συνέργεια με τη γενική εντολή της ΔΕΑ . Ανατρέξτε σε αυτήν την Ιστοσελίδα της UNDP (στα Αγγλικά) για αναφορά απάτης, κατάχρησης και κακής συμπεριφοράς και ανατρέξτε στην Ιστοσελίδα της UNDP για την Κοινωνική και Περιβαλλοντική Συμμόρφωση και τον Μηχανισμό Ανταπόκρισης σε Συμμέτοχους για θέματα Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Συμμόρφωσης (στα Αγγλικά) (UNDP Social and Environmental Compliance Review and Stakeholder Response Mechanism) που σχετίζονται με τη UNDP.

Προειδοποίηση για Απάτη

Η CMP δεν χρεώνει τέλη σε κανένα στάδιο της διαδικασίας πρόσληψης (αίτηση, συνέντευξη, επεξεργασία, εκπαίδευση, βίζα ή άλλο τέλος). Μεταβείτε στη διεύθυνση www.cmp-cyprus.org και κάντε κλικ στο “Ευκαιρίες Εργασίας” για να δείτε τις πιο πρόσφατες ευκαιρίες σταδιοδρομίας της ΔΕΑ.

Η ΔΕΑ δεν χρεώνει τέλος σε κανένα στάδιο της διαδικασίας προμήθειας αγαθών (εγγραφή προμηθευτή, υποβολή προσφορών ή άλλη χρέωση).

Η ΔΕΑ δεν ζητά ούτε εκδίδει προσωπικές τραπεζικές επιταγές, MoneyGram, Western Union ή οποιοδήποτε άλλο είδος μεταφοράς χρημάτων σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας προμήθειας / πρόσληψης.

Η ΔΕΑ δεν ζητά πληροφορίες που σχετίζονται με τραπεζικούς λογαριασμούς ή άλλα προσωπικά στοιχεία πριν από την επίσημη εγγραφή κάποιου ως προμηθευτή.

Η ΔΕΑ δεν προσφέρει βραβεία, έπαθλα, χρηματικά ποσά, πιστοποιητικά, υποτροφίες ούτε διεξάγει πωλήσεις λαχείων μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλληλογραφίας ή φαξ.

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα στους παραλήπτες τέτοιων αιτημάτων, για υποβολή αίτησης για θέσεις ή για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθευτών, να είναι προσεκτικοί σχετικά με τέτοιες αιτήσεις.

Οικονομική απώλεια και κλοπή προσωπικών στοιχείων μπορεί να προκύψει από τη μεταφορά χρημάτων ή προσωπικών πληροφοριών σε όσους εκδίδουν τέτοια δόλια αλληλογραφία. Η ΔΕΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοια απώλεια ή κλοπή.

Τα θύματα απάτης ή απάτης που βασίζονται στο Διαδίκτυο μπορεί επίσης να το αναφέρουν στις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου για κατάλληλη αντιμετώπιση.

to top