Δελτίο Τύπου Ανεξάρτητης Επιτροπής

Release Date: 
May 11, 2015

Δελτίο Τύπου

(Λευκωσία, 05.03.2015) Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ημερών έχουμε αξιολογήσει το έργο της ΔΕΑ. Επισκεφθήκαμε το εργαστήριο για να εξετάσουμε  τη μεθοδολογία που ακολουθείται,  ενώ μας έχει δοθεί πρόσβαση στα αποτελέσματα της υπόθεσης που πραγματοποιήθηκαν από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.  

Δεδομένου του αριθμού των προσώπων που εντοπίστηκαν στους τάφους και την “άσχημη κατάσταση” των λειψάνων και των χώρων ταφής, πολλές από τις υποθέσεις που διεκπεραιώθηκαν από τη ΔΕΑ είναι εξαιρετικά περίπλοκες. Κατά την άποψη μας, η μεθοδολογία που ακολουθείται στο Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της ΔΕΑ είναι συμβατή με τη διεθνή πρακτική. Αυτή η μεθοδολογία περιλαμβάνει το συσχετισμό των σκελετικών στοιχείων από ανακατεμένα λείψανα.

Εντούτοις έχοντας εξετάσει μια συγκεκριμένη υπόθεση μπορούμε να συμπεράνουμε ότι σ’ αυτήν ειδικά την υπόθεση, αν και η ταυτοποίηση του προσώπου ήταν ορθή, επτά μικρά οστά από το πόδι συσχετίστηκαν λανθασμένα με το πρόσωπο αυτό. Αυτό συνέβηκε παρόλο που οι επιστήμονες ακολούθησαν τις διεθνώς αποδεκτές πρακτικές.

Στη βάση των πιο πάνω ευρημάτων είναι ξεκάθαρο ότι κατά την ανάλυση πολύπλοκων υποθέσεων ελλοχεύει ένας εγγενής κίνδυνος λανθασμένου συσχετισμού κάποιων σκελετικών στοιχείων. Συνεπώς έχουμε εισηγηθεί όπως η ΔΕΑ αναθεωρήσει την πρακτική της όσον αφορά την ανάλυση πολύπλοκων υποθέσεων και ακολουθήσει μια πιο συντηρητική προσέγγιση. Θα αποστείλουμε ολοκληρωμένη έκθεση των ευρημάτων μας τόσο στη ΔΕΑ όσο και στην επηρεαζόμενη οικογένεια, στο τέλος της επόμενης εβδομάδας.
 
Dr Jose Luis Prieto                                                         Dr William Goodwin
Δικανικός Ανθρωπολόγος                                                Δικανικός Γενετιστής           
Δικανικό Ινστιτούτο                                                         Πανεπιστήμιο Lancashire
Μαδρίτη                                                                        Ηνωμένο Βασίλειο
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Ισπανία

Ανακοινωθέν ΔΕΑ-05-03-2015-Ανεξάρτητη Επιτροπή-file format pdf