Ireland donates 25,000 Euro to the CMP

Greek translation unavailable for Ireland donates 25,000 Euro to the CMP.